Stanovy

Klub čtenářů Bohumila Hrabala

KČBH je zájmovým sdružením lidí, kteří jsou svým srdcem a duchovním rozpoložením veskrze pábiteli a zároveň bezpodmínečnými obdivovateli Hrabalova díla.

 

 

Městská knihovna v Nymburce
Palackého třída 1749, 288 02 Nymburk

Mgr. Jan Červinka
Email: cervinka@knihovnanymburk.cz
Telefon: 728 882 852

 

Dne 27. 11. 2021 proběhla v rámci Výročního setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala volba členů výboru.

 

Předsedou klubu byl zvolen Jan Červinka, vedoucím redakce zpravodaje klubu Jan Řehounek.

 

Nově zvolenými členy výboru se stali:

Jan Červinka, Městská knihovna Nymburk

Jan Benák, Pivovar Nymburk

Bronislav Kuba, Lesní ateliér Kuba

Ludmila Müllerová, Městská knihovna Nymburk, Literární kabinet Bohumila Hrabala

Jan Řehounek, Zpravodaj Klubu čtenářů Bohumila Hrabala Nymburský pábitel

Markéta Tomčíková, Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče

 

Členové výboru jsou zároveň členy redakční rady.

 

Stanovy Klubu čtenářů Bohumila Hrabala

 

Zřizovatel, založení

Zřizovatelem Klubu čtenářů Bohumila Hrabala je Městská knihovna Nymburk, jež byla 21. listopadu 1998 jeho spoluzakladatelkou. Dalšími zakládajícími členy se stali Město Nymburk, Ladislav Kutík – starosta města Nymburka, Společnost přátel starého Nymburka, Městské kulturní středisko v Nymburce, Polabské listy, s. r. o., Nymburk, Vlastivědné muzeum Nymburk, Pivovar Nymburk, s. r. o.,  a dr. Stanislav Klos – nakladatel.

 

Členství

Členem KČBH se může stát každý občan bez rozdílu věku a rovněž také fyzické osoby – podnikatelské subjekty či instituce, a to vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku: občan 250 Kč, podnikatelské subjekty a instituce 1.000 Kč.

Každý člen má nárok na zpravodaj klubu Nymburský pábitel zdarma, zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem, být zván na akce pořádané jednotlivými členy klubu, využívat fond Literárního kabinetu Bohumila Hrabala v Městské knihovně v Nymburce.

 

Klubový zpravodaj Nymburský Pábitel

  • vychází 3x za rok
  • informuje o iniciativách klubu, připravovaných akcích, nově vydaných dílech Bohumila Hrabala
  • dokumentuje publicistiku a články v tisku se vztahem k Bohumilu Hrabalovi
  • členové KČBH dostávají zpravodaj zdarma, v omezeném nákladu je prodejný (10 Kč)

 

Akce pořádané Klubem čtenářů Bohumila Hrabala

KČBH může pořádat akce připomínající Bohumila Hrabala, setkání s nakladateli, autogramiády hrabalologů a besedy s nimi, čtení z děl Bohumila Hrabala a z knih o Bohumilu Hrabalovi, hrabalovská divadelní představení apod.

 

Literární kabinet Bohumila Hrabala

Městská knihovna v Nymburce v roce 1999 zřídila Literární kabinet Bohumila Hrabala. V něm jsou soustředěna vydaná díla Bohumila Hrabala a díla o něm. Pořizuje se výstřižková služba publicistiky a žurnalistických příspěvků z tisku.

 

Orgány Klubu čtenářů Bohumila Hrabala

  • výroční shromáždění členů klubu volí představenstvo a předsedu, redakční radu a vedoucího redaktora klubového zpravodaje
  • ekonomické zabezpečení je řešeno formou členských příspěvků a dotace zřizovatele, účetnictví zabezpečuje Městská knihovna v Nymburce
  • výroční shromáždění se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 roky
  • výbor připravuje plán činnosti klubu v úzké spolupráci se členy, kteří mohou do programu klubu jakoukoli formou přispět, a tuto činnost řídí
  • redakční rada shromažďuje materiály pro vydávání klubového zpravodaje a zabezpečuje jeho vydávání, distribuci zajišťuje Městská knihovna Nymburk.