Literární kabinet

                         

Městská knihovna Nymburk otevřela Literární kabinet dne 4. 9. 1999, jehož posláním je sběratelská a archivářská činnost vztahující se nejen na dílo Bohumila Hrabala, ale také na veškeré počiny, které na motiv či v souvztažnosti s jedinečnou osobou Bohumila Hrabala vznikly. Pozornost je rovněž věnována autorům z okruhu přátel Bohumila Hrabala, lidem, kteří se tvůrčím způsobem zřejmě dotýkali jeho života.

 

Badatelé mají k dispozici kompletní životopisné informace o Bohumilu Hrabalovi a jeho rodině, jeho bibliografii, informace o filmových a televizních adaptacích jeho děl, rešerše časopiseckých článků a videokazety filmů (Skřivánci na niti, Perličky na dně, Slavnosti sněženek, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Příliš hlučná samota, Něžný barbar).

 

Vzácným dokumentem v Literárním kabinetu je exemplář Hrabalova textu vydaného samizdatem, který nám velkoryse zapůjčila samizdatová knihovna Libri Prohibiti – badatelům je v kabinetu prezenčně k dispozici.

 

 

Nejvzácnějším přírůstkem Literárního kabinetu je bibelot vydaný v nákladu 20 ks  v roce 1976, jehož vznik finančně podpořil Bohumil Hrabal. Bibelot nese názvem Portrét českého umělce – montáž z poznámek a deníků a je věnován českému malíři Pravoslavu Kotíkovi. Podle znalců je tento bibelot krásnou ukázkou toho, jak Bohumil Hrabal podporoval neoficiální kulturní a umělecké aktivity ve svém okolí v době, kdy sám nemohl publikovat.

 

                 

 

 

Hrabalovo dílo dostupné online

Městská knihovna v Praze zpřístupnila Hrabalovo dílo online. Na jejích stránkách můžete nalézt 22  titulů e-knih, které je možné prohlížet ve třech různých formátek (PDF, EPUB, PRC) nebo online.

K dispozici jsou následující tituly:

 

 

 

 
 

 

 

 

SEZNAM LITERATURY KABINETU

 

Novinky Literárního kabinetu 2021

 

 

 

 

 

 

 

HRABAL, Bohumil. Le nozze in casa : romanzetto femminile. Torino: Einaudi, 1992. 227 p. ISBN 88-06-18294-3.

 

 

 

Tato originální publikace představuje autory, kteří nepatří k jedné generaci a nemají stejnou exilovou zkušenost, ale spojuje je inspirativní vzpomínka na texty, na něž v minulosti narazili a které je výrazně ovlivnily. Ba co víc, které se staly průvodci jejich dalšího života, tedy „knihami jejich srdce“. Texty, jež jsou předmětem tohoto esejistického vzpomínání, nejsou výhradně exilové v tom smyslu, že by je napsali lidé, kteří většinou nedobrovolně opustili vlast. Jsou to publikace vydané exilovými nakladatelstvími, působícími mimo Československo v období 1948 až 1989, ať již byly napsány autory působícími doma nebo v zahraničí.

 

Exilová kniha mého srdce. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 163 stran ;. ISBN 978-80-7325-460-5 19 cm.

 

 

 

 

Poutavá kniha portrétních studií romanistky Lucie Tučkové (1981) je osobitým vhledem do moderní české literatury s přesahy do 19. století a také do francouzské a italské oblasti. Autorka se přibližuje ke spisovatelům, kteří ji hluboce oslovují, a vybírá si podstatná témata, která nebývají v jejich díle na první pohled zřejmá, anebo se s nimi literární kritika doposud mnoho nezabývala. Texty přitom originálně osvětlují ve většině případů tvorbu spisovatelů, které řadíme mezi velikány naší literatury, mezi nimiž jsou i Julius Zeyer, Jakub Deml, Zbyněk Hejda, Pavel Zajíček anebo Bohumil Hrabal, z francouzské literatury např. Henri Pourrat či Marie Noël. Lucie Tučková podává svědectví o solitérech, kteří se psaní naplno vydali, a tím vyjevili podstatná svědectví o poslání nejen literatury, ale nahlédli i mnohá tajemství lidského života.

 

TUČKOVÁ, Lucie. Sítem slov. Vydání první. Praha: Novela bohemica, 2020. 295 stran :. ISBN 978-80-88322-04-7 ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 20 cm.

 

 

Novinky Literárního kabinetu prosinec 2020

 

Kniha povídek Krasosmutnění je střední částí vzpomínkové trilogie Městečko u vody, která postupně vycházela v období let 1976–1981.
Patří k těm knihám, které Hrabal rozšířil, obohatil o nové motivy a nové postavy a upravil do podoby stravitelné pro cenzuru.
Navazuje na Postřižiny a pokračuje ve vzpomínkách na období, kdy odrostl dětským kalhotám až po konec války, na dobu prožitou v nymburském pivovaru.
HRABAL, Bohumil. Krasosmutnění. Vydání v Mladé frontě druhé. Praha: Mladá fronta, 2020. 265 stran ;. ISBN 978-80-204-3343-5 18 cm.

 

 

Novinky Literárního kabinetu červen 2020

Pokračování knihy Slavnosti sněženek – lidské osudy a odhalená tajemství v Hrabalově Kersku. V knize Bronislava Kuby vzpomínají známé osobnosti na Hrabala, jeho literární a filmovou tvorbu. Kniha je členěna na tři oddíly: Lidé z filmu, divadla a televize; Lidé z výtvarného a literárního světa; Lidé z Hrabalova okolí.

KUBA, Bronislav. Slavnosti sněženek - setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem. 1. vydání. Kersko: Bronislav Kuba vlastním nákladem, 2020. 526 stran. ISBN 978-80-270-7421-1 ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile.

 

 

 

 

Vzpomínky autora na chvíle prožité s Bohumilem Hrabalem. Za jeho života i po jeho smrti.Anotace: Ke svým sedmdesátinám se autor rozhodl soustředit do jednoho svazečku ty nejzajímavější okamžiky, včetně světlezelených chvilek, jak je B. Hrabal nazval, celkem osmnáct příběhů, které autor s Bohumilem Hrabalem zažil, před osudným okamžikem i po něm, a podělil se o ně se čtenáři.

ŘEHOUNEK, Jan. Světlezelené chvilky s Hrabalem. Vydání první. Nymburk: Kaplanka, 2019. 61 stran. ISBN 978-80-87523-27-8 ilustrace, portréty.

 

 

 

Novinky Literárního kabinetu leden 2020

 

Disertační práce Táni Alešové je rozčleněna do čtyř kapitol, přičemž dvě vstupní kapitoly jsou obecnějšího charakteru a je jim vymezena zhruba první třetina textu. Jádro práce je obsaženo ve zbývajících dvou třetinách textu, které obsahují výsledkyvýzkumu a nabízejí badatelské obci řadu méně známých i neznámých skutečností vztahujících se kzadanému tématu. Úvodní kapitola nabízí literárněhistorický přehled toho, jak vItálii vznikla bohemistická studia a jakými peripetiemi procházela od 20. let minulého století do současnosti. Druhá kapitola je nazvána „Hrabalovo dílo a problematika jeho publikování ve vlasti“. Následující kapitola „Vydávání a ohlas díla Bohumila Hrabala vItálii“ je nejrozsáhlejší a doktorandka vní plně zúročila svou italistickou erudici. Jde o podrobný chronologický přehled překladů a kritické i čtenářské recepce Hrabalova díla vkontextu italské národní literatury. V závěrečné kapitole práce, nazvanou „Hrabalova pozice vitalském literárním kontextu“, se Alešová věnuje konkrétnímu vlivu Hrabala na italské autory a poté se podrobně zabývá italskými divadelními adaptacemi Hrabalových děl. Anotace vytvořena z posudku disertační práce od doc. PhDr. Martina Pilaře

Alešová, Táňa. Recepce díla Bohumila Hrabala v Itálii. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko- přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2015. 158 stran. ISBN 978-80-7510-174-7.

 

Pro čtenáře, který se nespokojí náhodným setkáním s některým z Hrabalových textů, tedy vlastně pro každého náročnějšího ctitele tvorby Bohumila Hrabala (1914-1997), má Baluchova kniha Kain podle Hrabala nepřehlédnutelný význam. Otvírá mu totiž přístup k palimpsestovému charakteru, tj. k vnější i vnitřní intertextualitě Hrabalova díla. V perspektivě, kterou nám Baluchova kniha nabízí, můžeme pozorovat všechny důležité texty Bohumila Hrabala, od Kaina přes Taneční hodiny pro starší a pokročilé až k variacím Příliš hlučné samoty - máme-li zůstat u té rozhodující fáze autorovy tvorby, na kterou přiložil Jacek Baluch svoje zvětšovací sklo. Překlad jeho knihy má českým zájemcům o Hrabalovo dílo stále co říci. Přeložila Marie Havránková. Vychází v edici Literární řada.

Baluch, Jacek. Kain podle Hrabala. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 162 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-2199-1.

 

 

 

Kniha obsahuje patnáct studií badatelů různých generací. Studie představují soustředěné pohledy jak na Hrabalovo rozsáhlé a mnohotvárné dílo, tak i na kontext a osobnosti, které s dílem i jeho tvůrcem tak či onak souvisejí /na surrealismus, totální realismus, Egona Bondyho, Honzu Krejcarovou, Jiřího Koláře a další/. Jednotlivé studie-pohledy zhodnocují mnohost teoretických přístupů /fenomenologie, postmarxismu, poststrukturalismu, analýzy diskurzu a podobně/, ale i studium pramenů - detailně zkoumají například Hrabalovu techniku psaní či estetické aspekty Hrabalova umění překladu. Nedílnou součást publikace tvoří rovněž vzpomínkově laděné texty.

Kanda, Roman, ed. Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2016. 223 stran. ISBN 978-80-88069-18-8.

 

 

 

Esej, který se zabývá různými způsoby výkladu Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále u čtenářů různých národností (Češi, Francouzi, Němci). Autoři se věnují zejména oblasti hodnot, poetice literárního díla, otázce národního charakteru románu, hodnocení jednotlivých postav atd. Práce je založena na sociologickém výzkumu. Práce v níž autoři použili řadu vědeckých disciplín k tomu, aby si ověřili teorii nejen o špatném či dobrém překladu, ale především o vnímání a chápání svébytného literárního díla v odlišném kulturním prostředí.

Cosset, Pierre-Laurent a Grafnetterová, Lenka. Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále: esej ze sociologie četby. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 224 s. Knižnice Sociologické aktuality; sv. 17. ISBN 978-80-86429-95-3.

 

 

 

Film Hoří, má panenko byl natočen a uváděn v klíčovém období kariéry svého tvůrce Miloše Formana, dějin domácí kinematografie, ale také veřejného života tehdejšího Československa. Jeho produkční historie, začínající koncem roku 1966 a vrcholící v uváděních na přelomu let 1967 a 1968, svědčí o podmínkách a postavení tvůrců tzv. nové vlny, ale také o snahách centralizované kinematografie navázat distribuční a koprodukční kontakty se zahraničními partnery. U odborné kritiky, řadových diváků a u oborové organizace hasičů film vyvolal kontroverzní reakce, a dokládá tak, jak politizovaná byla média a umění, a veřejný život obecně. Právě těmto a dalším aspektům snímku Hoří, má panenko se věnuje stejnojmenná kniha. Vedle studií vycházejících z dosud nezpracovaných archivních souborů a přinášejících tak zcela nový pohled na domácí kinematografii sledovaného období, soustřeďuje také rozhovory s osobnostmi klíčovými pro vznik snímku, několik dosud nezveřejněných fotografií z natáčení a edici vybraných archivních pramenů. Součástí knihy je také zpráva o digitálním restaurování snímku Hoří, má panenko, uvedeného v obnovené podobě premiérově na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2012.

Batistová, Anna, ed. Hoří, má panenko: [barevná komedie, v níž se tancuje, krade a hasí]. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2012. 301 s. ISBN 978-80-7004-150-5.

 
Pelán anjAnglický překlad úspěšné přehledové studie o celku díla Bohumila Hrabala. Původně určeno pro italské souborné vydání díla BH, jak prozrazuje autorův důsledně komparativní přístup zasazující Hrabala do kontextu evropské a světové literatury. Přesná a originální charakteristika vývoje spisovatelova stylu v jednotlivých dílech je ideálním "úvodem do Hrabala" pro začátečníky i pokročilé. Knihu doprovází fotografická příloha "portrétů" BH a jeho světa, přeložil a detailní bibliografií dostupných překladů BH do angličtiny doprovodil David Short.
 
Pelán, Jiří. Bohumil Hrabal: a full-length portrait. First English edition. Prague: Karolinum Press, 2019. 138 stran. Modern Czech classics. ISBN 978-80-246-3909-3.

 

 

 

  Novinky Literárního kabinetu prosinec 2019

 

"Literární žurnalistika" je Hrabalův termín, který sám razil pro texty svého posledního tvůrčího období. Několikastránkové glosy stavu vlastní duše i politické a společenské situace, ať už v podobě neadresných úvah, hovorů s kocourem Cassiem či neodeslaných dopisů autorově pozdní múze April Giffordové, již překřtil na "Dubenku", vycházely pravidelně jako aktuální sešitová vydání v nakladatelství Pražská imaginace a později jako několik knižních výborů. Tento souborný svazek je zároveň doplněn bohatým faktografickým materiálem - rejstříkem, poznámkami, prologem vydavatele i četnými citacemi kritik.

Hrabal, Bohumil. Pojízdná zpovědnice: literární žurnalistika. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 2018. 466 stran. Spisy; 7. ISBN 978-80-204-3510-1.

 

Sborník prací věnovaných Bohumilu Hrabalovi nazvaný Hledání proluk chce být příspěvkem k diskusi o „fenoménu Hrabal“, jenž i přes bohatou literaturu předmětu stále provokuje k hledání nových hodnot a objevování nových kontextů. K účasti na publikaci (a předchozí konferenci s panelovou diskusí překladatelů konanou v roce 2014 ve Varšavě) byli pozváni zástupci všech polských bohemistických pracovišť (J. Baluch, J. Zarek, A. Gawarecka, J. Czaplińska, J. Królak, J. Goszczyńska, K. Ćwiek-Rogalska, A. Kaczorowski, D. Bielec, W. Soliński), v jejichž odborném zájmu má dílo Bohumila Hrabala přední místo, a také čeští literární vědci a historici (J. Pelán, J. Češka, T. Kubíček). K autorům sborníku se řadí i dvě znalkyně a zároveň překladatelky Hrabalova díla z Itálie a ze Španělska (A. Cosentino a M. Zgustová).

Goszczyńska, Joanna, ed. Hledání proluk: Bohumil Hrabal - analýzy a interpretace. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. 185 stran. ISBN 978-80-246-4405-9.

 

 

 

Koláž rozhovorů, fotografií, dopisů i vzpomínek na Bohumila Hrabala a Jiřího Koláře je nejen mozaikou humoru a poetických obrazů, ale i galerií toho, co se v domácím i exilovém kulturním prostoru v minulém století odehrávalo. Kniha zábavným způsobem naznačuje zřejmé příbuzenství vizuální a verbální poezie obou básníků. Jejich prostorem bez hranic tak procházejí Miloš Forman i Jiří Menzel, Pavel Tigrid i Joska Skalník, Meda Mládková a Jiří Stivín, Jindřich Chalupecký a Josef Hiršal, Václav Havel i Jiří Mucha a mnozí další.

 

 

Kynčl, Jaroslav John. Na přelomu časů: klovající orel & zesurovělý pierot. Praha: Galén, [2019], ©2019. 199 stran. ISBN 978-80-7492-429-3.

 

Novinky Literárního kabinetu září 2019

 

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým obdobím, postavám, specifickým kulturám a prostředím apod. Stranou nezůstává ani středoevropský kontext díla, včetně např. způsobů osvojování hrabalovské tvorby konkrétními kulturami v dnešní době (Polsko). Kniha se skládá z bloku historického, který komparuje vybrané historické události v Hrabalově podání v dochovaných pramenech, a bloku literárněvědného, který postihuje svébytnou imaginativní (a/nebo imaginární) historii v Hrabalově díle. Klíčový význam přináleží autorské hře s vlastní identitou, což má mj. vyjádřit hlavní název knihy „Schizofrenická historiografie“.

Češka, Jakub, ed. et al. Schizofrenická historiografie: literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století. Vydání první. Dolní Břežany: Scriptorium, 2019. 227 stran. ISBN 978-80-88013-79-2.

 

Čínský redaktor a spisovatel sdílí prostřednictvím esejů, deníkových záznamů a dopisů své vzpomínky na návštěvy v Praze, spojené s vydáváním Hrabalových děl. Autorem knihy je redaktor, který se zasadil o vydání Hrabalových knih v Číně. Jeho návštěvy v Čechách jsou zachyceny v podobě díla na pomezí cestopisu, deníku a sbírky esejů. Dojmy návštěvníka zdaleka, obeznámeného však skrze četbu Hrabalových textů s českým prostředím, se mísí s rozjímáním nad stavem současné literatury.

 

 

Long, Dong. Na zdraví, Hrabale!. Překlad Zuzana Li. Praha: Verzone, 2018. 162 stran. Xin. ISBN 978-80-87971-21-5.

 

 

Sbírka příběhů nebo smyšlených vzpomínek autora z let strávených v pražských hospodách je svědectvím jeho celoživotní fascinace Hrabalem. Autor ukazuje tohoto milovaného člověka bez smokingu.

 

 

 

BIELASZEWSKI, Franciszek A. Tak, panowie, idę umrzeć : o Hrabalu i piwoszach. Wyd. 1. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003. 123 s. ISBN 83-7384-002-8 il.